Kampaň

Cílem naší kampaně je zvýšit povědomí a informovanost veřejnosti o negativních dopadech dopravy na životní prostředí. Kampaň by měla napomoci rozvíjet kompetence veřejnosti a ovlivnit postoje a jednání obyvatel města, to vše ve smyslu environmentálně zodpovědného chování. Vše s cílem úspěšně naplňovat závěry Plánu udržitelné městské mobility Olomouc (PUMMO).

Dalším cílem kampaně je motivovat lidi k takovým pozitivním změnám ve vzorcích chování, které povedou ke zvýšení environmentálně zodpovědného chování. Podstatné je zvýšit povědomí o výhodách využití alternativních technologií v dopravě, výhodách využívání veřejné hromadné dopravy, výhodách alternativních možností dopravy a výhodách nemotorové dopravy.

Naplnění požadovaných cílů povede v budoucnu k vyššímu zastoupení ekologicky šetrných způsobů přepravy ve městě Olomouci a přilehlém okolí, které následně přispěje ke snížení negativních vlivů emisí z dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel.

Využij alternativních pohonů a podporuj obměnu vozového parku

Vozidla s alternativními pohony jsou z hlediska kvality ovzduší příznivější než tradiční vozy, spalující převážně naftu. V současnosti lze reálně uvažovat především o pohonu na CNG, LPG, LNG a o elektrickém či hybridním pohonu. Zejména elektrický pohon v současnosti prochází rychlým vývojem a lze očekávat jeho postupné rozšíření v blízké budoucnosti. Další druhem alternativního pohonu, který prochází progresivním vývojem, jsou vodíkové palivové články.

V případě přechodu vozidel MHD na vozidla s elektrickým pohonem jsou přínosy zřejmé, neboť vozidla pak neprodukují znečišťující látky vůbec (může ovšem docházet k produkci emisí v místě výroby elektrické energie). Přínosy aplikace CNG autobusů spočívají zejména v nižších měrných emisích částic z výfukových motorů a zejména v odlišném charakteru emitovaných částic, neboť na částice emitované dieselovými motory je vázána celá řada toxických a karcinogenních polutantů, jejichž emise jsou nasazením vozidel s pohonem na CNG eliminovány.

Více o elektromobilech naleznete na: https://www.asep.cz/

Jeď na kole

Vhodnou náhradou za alespoň část automobilové dopravy je cyklodoprava. Tu lze podpořit vytvořením podmínek pro její využití i pro „ne-rekreační“ cesty po městě (tzv. dopravní funkce cyklistiky).
favicon

Jeď na kole

Vhodnou náhradou za alespoň část automobilové dopravy je cyklodoprava. Tu lze podpořit vytvořením podmínek pro její využití i pro „ne-rekreační“ cesty po městě (tzv. dopravní funkce cyklistiky).